ՀՀ ԳԱԱ Ակադ. Լ. Ա. Օրբելու անվան
Ֆիզիոլոգիայի Ինստիտուտ

 
Հարթ մկանների ֆիզիոլոգիայի լաբորատորիա

Լաբորատորիայի անդամներ

 

Նաիրա
Հունանյան

Գիտաշխատող, կ.գ.թ.

Ռոզա
Չիբուխչյան

Կրտսեր գիտաշխատող,
ասպիրանտ

Տաթևիկ
Փիլիպոսյան

Կրտսեր գիտաշխատող

Արուսյակ
Մկրտչյան

Կրտսեր գիտաշխատող

Հերմինե Մկրտչյան

Լաբորանտ