ՀՀ ԳԱԱ Ակադ. Լ. Ա. Օրբելու անվան
Ֆիզիոլոգիայի Ինստիտուտ

 
Լաբորատորիա Լաբորատորիայի վարիչ Հետազոտությունների ոլորտը
Կենտրոնական նյարդային համակարգի ֆիզիոլոգիա Լևոն Մանվելյան Ուղեղի շարժիչ կառույցների ֆունկցիոնալ կազմավերլուծության և պլաստիկության մեխանիզմների ուսումնասիրություն:
ԿՆՀ ֆունկցիաների փոխհատուցման ֆիզիոլոգիա Ջոն Սարգսյան ԿՆՀ պլաստիկությունը և մորֆոֆունկցիոնալ կազմավորումը և վերակազմավորումը կենսամոդուլյատորների պաշտպանիչ ազդեցության ներքո՝ սուր և խրոնիկ, սպեցիֆիկ և ոչ սպեցիֆիկ ծագման նեյրոդեգեներատիվ պրոցեսների դեպքում։
Իմունոլոգիայի և հյուսվածքային ճարտարագիտություն Զարուհի Կարաբեկյան Ստեղծել իմունային համատեղելիությամբ օժտված ցողունային բջիջներ և ցույց տալ, որ վերջիններս ունակ են բազմանալու ապաբջջայնացված հարթակների վրա: Մյուս նպատակն է ստեղծել տարբեր անհատներից ստացված մեզենքիմալ բջիջների հավաքածու, որից կարելի է ստանալ ամբողջական օրգանների հյուսվածքներ, և որոնք համատեղելի կլինեն մարդկային պոպուլյացիայի մեծ տոկոսի հետ:
Հարթ մկանների ֆիզիոլոգիա Քնարիկ Ղազարյան Մեր հետազոտությունների նպատակն է պարզել հարթ մկանային հյուսվածքի, մասնավորապես` միզածորանի և արգանդի, ինքնաբուխ էլեկտրական ակտիվությունների բնույթը: Այս օրգաններում ցույց է տրված հիմնական ակտիվ պեյսմեկերներից բացի լանենտ ռիթմավարների առկայությունը: Ուսումնասիրվում են նաև տարբեր շրջանների ակտիվությունների կոորդինացման մեխանիզմները, որոնք ապահովում են ամբողջ օրգանի պերիստալտիկ գործունեությունը:
Թունաբանական հետազոտություն Նաիրա Այվազյան Կենդանական և բուսական սպիտակուցների կառուցվածքա-ֆունկցիոնալ փոփոխությունների մեխանիզմների ուսումնասիրությունները նոր դեղորայքների մշակման համար:
Զգայաշարժիչ ինտեգրացիա Վաղինակ Սարգսյան 1. ԿՆՀ պլաստիկության խնդիրները: Տարբեր ոչ սպեցի‎‎‎‎‎‎ֆիկ (վեստիբուլակին վնասվածք) և սպեցի‎‎‎‎ֆիկ (Ալցհեյմերի և Փարքինսոնի հիվանդություններ) նեյրոդեգեներատիվ խանգարումների էլեկտրա‎ ֆիզիոլոգիական, կենսաքիմիական, նեյրոհիստոքիմիական և մոլեկուլային մեխանիզմները: Տարբեր նեյրոպաշտպանիչ կենսամոդուլյատորների սինապսային մեխանիզմները: 2. Սպորտի ‎ֆիզիոլոգիա: հետազոտություններ ուղղված վարժությունների ‎‎‎ֆիզիոլոգիայի մեթոդներին և ֆիզիկական կրթուոյանը, ինչպես նաև համակարգված մոտեցումներին ու ինտեգրված ծրագրերին:
Հյուսվածքաքիմիա և էլեկտրոնային մանրազննում Տիգրան Ղևոնդյան Նոր մեթոդների մշակում, որոնք լայն հնարավորություն կընձեռնեն ուղեղի և օրգանիզմի այլ հյուսվածքների բջջային կառույցների հիստոքիմիական և մորֆոֆունկցիոնալ վիճակների ուսումնասիրման համար նորմայի և պաթոլոգիայի պայմաններում: Առնետի ուղեղի բջիջների և միկրոանոթային հունի մորֆոֆունկցիոնալ վիճակի հիստոքիմիական հետազոտություններ ստրեսի և ալկոհոլի ընդունման պայմաններում, ինչպես նաև նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությունների ուսումնասիրություններ և թերապևտիկ միջոցների փնտրում փորձարարական մոդելների վրա։
Մարդու հոգեֆիզիոլոգիա Ալեքսանդր Խաչունց Մարդու գլխուղեղի ֆունկցիոնալ ակտիվության կարճատև տիրույթի տատանումների ուսումնասիրություն:
Ինտեգրատիվ կենսաբանություն Ռաֆիկ Սարգսյան Գործունեության հիմնական ուղղվածությունը կապված է կենսաբանական համակարգերի ինտեգրատիվ վիճակի գնահատման այլընտրանքային մեթոդների ոլորման հետ: Ներկայումս մշակված է ՙԲիոսկոպ՚ համալիր սարքը, որը թույլ է տալիս ոչ շփումային ձևով հետազոտել արթուն օրգանիզմի ամբողջական վիճակի վրա տարբեր մոդալությամբ արտաքին գործոնների ազդեցության ուղղվածությունը:
Ֆիզիոլոգիապես ակտիվ նյութերի զտում, սերտիֆիկացում և ստանդարտիզացում Արմեն Ոսկանյան ԿՆՀ և ՍԱՀ վրա կենդանական թույների ‎ազդեցության մեխանիզմների հետազոտությունը, հեմոռագիկ թույների դեմ հակատոքսիկ ոչսպեցիֆիկ պրեպարատների և կոմբինացված, տոքսիկ հատկությունները թուլացրած, պատրաստուկների մշակումը բուժական նպատակներով կենդանական թույների սերտիֆիկացում և հրատապ տեստավորման նոր եղանակների մշակում:
Նյարդաներզատչական փոխհարաբերություններ Վերգինե Չավուշյան-Պապյան Նյարդադեգեներատիվ հիվանդությունների ժամանակ էնդոկրին համակարգի գեր- և թերֆունքցիաների և զանազան ֆիզիկական և քիմյական (կենդանական և բուսական ծագման) գործոնների ազդեցության պայմաններում նյարդային համակարգի պլաստիկությունը:
Հեռավար ուսուման կենտրոն Դասավանդում-ուսուցում մարտավարությունների և բովանդակության անալիզ, դիզայն, մշակում և կիրառում լայնամասշտաբ բիզնես և կրթական նպատակների աջակցության համար։ Դասավանդում-ուսուցում տարբեր ձևաչափեր՝ ներառյալ դասարանային և վեբ-հիմնված պրոֆեսիոնալ մշակում՝ օգտագործելով սինխրոն և/կամ ասիխնրոն համակարգեր և վեբ տեխնոլոգիաներ։