ՀՀ ԳԱԱ Ակադ. Լ. Ա. Օրբելու անվան
Ֆիզիոլոգիայի Ինստիտուտ

 

Մագիստրատուրա "Նյարդաֆիզիոլոգիա և տոքսինոլոգիա" մասնագիտությամբ

Ընթանում է 2019-2020թթ. մագիստրատուրայի ընդունելություն «Նյարդաֆիզիոլոգիա և տոքսինոլոգիա» մասնագիտությամբ։ Մագիստրոսական ծրագիրն իրականացվում է Լ.Ա.Օրբելու անվ. ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտում, որտեղ տեղի կունենան տեսական և գործնական դասընթացները: Մագիստրոսական ծրագիրն իրականացվում է Լ.Ա.Օրբելու անվ. ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտում, որտեղ տեղի կունենան հիմնական և պրակտիկ դասընթացները: Ուսանողները ձեռք կբերեն կայուն և հիմնային գիտելիքներ նյարդաֆիզիոլոգիայի, թունաբանության, հոգեֆիզիոլոգիայի, կլինիկական կենսաքիմիայի, էլեկտրոֆիզիոլոգիայի, ինչպես նաև կենսաքիմիական գործընթացներում կենդանական և մանրէաբանական թույների, նեյրոդեգեներատիվ պաթոլոգիաների, նյարդաներզատական խախտումների և այլ բնագավառներում: Մագիստրոսական ծրագիրն ընդգրկում է ինչպես տեսական դասախոսություններ, դասավանդվող առաջատար մասնագետների կողմից, այնպես էլ գործնական դասընթացներ, որոնք կանցկացվեն համապատասխան լաբորատորիաներում:

Մագիստրատուրա կարող են ընդունվել ինչպես ՀՀ քաղաքացիները, այնպես էլ օտարեկրյա քաղաքացիները, որոնց համար դասախոսությունները կանցկացվեն անգլերեն լեզվով:

Ընդունելություն

Կրթությունն իրականացվում է վճարովի հիմունքներով (350 000 դրամ):

Ուսման տևողությունը 2 տարի է:

Ընդունելության մրցույթին կարող են մասնակցել ՀՀ պետական բուհերի և ոչ պետական բուհերի հավատարմագրված մասնագիտությունների շրջանավարտները:

Դիմելու ընթացակարգ

Դիմորդները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

  • բարձրագույն կրթության դիպլոմը, ներդիրը և պատճեններ /2 օրինակ/
  • զինվորական գրքույկի կամ կցագրման վկայականի պատճեն
  • անձնագրի պատճեն /2 օրինակ/
  • երկու լուսանկար (3x4 չափի):

Փաստաթղթերը դիմորդը ներկայացնում է անձամբ:Ընդունելության փաստաթղթերի կազմման և մրցույթի կազմակերպման համար յուրաքանչյուր դիմորդից գանձվում է 3000 դրամ:

Քննության հարցաշարը կարող եք գտնել այստեղ՝ .

Դիմել՝ Երևան, Մ. Բաղրամյան 24դ, 2-րդ հարկ, ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն (ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարանի մասնաշենք), հեռախոս՝ 524812, էլ. փոստ՝ info@isec.am